انواع تعویض مفصل زانو

پزشک جراح ارتوپد با در نظر گرفتن شرایط مفصل زانوی آسیب دیده در ۳ بخش اصلی زانو یعنی میانی، جانبی و کاسه زانو؛ یکی از انواع جراحی ها را برای کمک به بهبود وضعیت بیمار و تعویض مفصل زانو انتخاب خواهد نمود.

انواع تعویض مفصل زانو مشاهده مقاله »