درمان پارگی روتاتور کاف شانه

یکی از مهم ترین بخش هایی که در حرکت درست شانه ها نقش دارد، روتاتور کاف یا rotator cuff است.

درمان پارگی روتاتور کاف شانه مشاهده مقاله »