زانوی ضربدری

زانوی ضربدری نوعی اختلال است که موجب می‌شود زانوها از راستای طبیعی خود خارج شوند و به سمت داخل چرخش پیدا کنند.

زانوی ضربدری مشاهده مقاله »