شکستگی استرسی زانو

شکستگی پروگزیمال تیبیا (Proximal Tibia) که یکی از انواع شکستگی زانو به شمار می‌آید؛ به شکستگی بخشی از استخوان درشت‌نی گفته می‌شود که دقیقا زیر زانو قرار دارد.

شکستگی استرسی زانو مشاهده مقاله »