ضرب دیدگی مچ دست؛ علائم و درمان

با وارد شدن فشار و ضربه به مچ دست و با توجه به آناتومی آن، مفاصل رادیو اولنار، اینترکارپال، رادیوکارپال و اولنار کارپال، استخوان ها، عضلات و بافت های نرم اطراف آن دچار کشیدگی و یا پارگی شده و پدیده ضرب دیدگی اتفاق می افتد.

ضرب دیدگی مچ دست؛ علائم و درمان مشاهده مقاله »