آب آوردن زانو

در واقع آب آوردن زانو (Knee effusion) یعنی اینکه مایعات اضافی در داخل مفصل زانو و یا اطراف آن وجود دارد.

آب آوردن زانو مشاهده مقاله »