پارگی تاندون آشیل

تاندون آشیل که در میان بسیاری از مردم به نام زردپی شناخته شده است یکی از قوی ترین تاندون های بدن می باشد این تاندون در عضلات پشت ساق و مچ پا را به پاشنه پا متصل می کند.

پارگی تاندون آشیل مشاهده مقاله »