کورتون و پوکی استخوان

نیمی از افرادی که از کورتون به مدت طولانی استفاده میکنند دچار شکستگی های در استئوپروز خلل و فرج استخوان بیشتر میشود پاتولوژیک یا مرضی به علت پوکی استخوان میشوند.

کورتون و پوکی استخوان مشاهده مقاله »