اتصال غیر طبیعی استخوان های پا

اتصال حرکات مفصل زیر تالوس را محدود کرده و منجر به درد و بدشکلی پا می شود.

اتصال غیر طبیعی استخوان های پا مشاهده مقاله »