اصلاح دفرمیتی پاشنه

یکی از مهمترین علت های برآمدگی پشت پاشنه پا مشکل بد شکلی (دفورمیتی) هاگلند است. این وضعیت ناشی از یک برجستگی استخوانی در پاشنه پا می باشد که می تواند تمام یا بخشی از پشت پاشنه پا را در بر گیرد.

اصلاح دفرمیتی پاشنه مشاهده مقاله »