جراحی ACL (رباط صلیبی قدامی)

آسیب دیدگی ACL شایع در ورزشکاران، رباط صلیبی قدامی نواری بافتی داخل زانو است و زمانی که کشیده یا پاره شود، آسیب می بیند.

جراحی ACL (رباط صلیبی قدامی) مشاهده مقاله »