چه زمانی مینیسک پا نیازمند جراحی است؟

نوع درمان پارگی منیسک بسته به نوع پارگی و اندازه آن و محل آن و مدت زمانی که از پارگی گذشته است متفاوت میباشد.

چه زمانی مینیسک پا نیازمند جراحی است؟ مشاهده مقاله »