سن تعویض مفصل زانو

در حالی که سن دقیق و کاملی برای جراحی تعویض مفصل وجود ندارد ، یک قانون کلی برای آن بیان میشود: اگر کارهای معمولی روزانه شما مانند نشستن ، ایستادن ، راه رفتن ، رانندگی ، کار یا خرید – به سختی انجام میشود، ضروری است که به پزشک مراجعه شود تا علل آن بررسی شود.

سن تعویض مفصل زانو مشاهده مقاله »